ČISTA RIJEKA LIKA

Strateški cilj projekta je poboljšanje i očuvanje kvalitete vode u vodotocima na nivo I kategorije kvalitete, zaštita resursa i ekosistema slivnog područja rijeke Like.
Slivno područje rijeke Like predstavlja prostor sa razvijenom mrežom površinskih i podzemnih vodotoka i vrlo je značajno kako sa stanovišta očuvanja količine vode, tako i sa stanovišta općeg očuvanja kvalitete vode. Međutim, intenzivan i nekontroliran antropogeni utjecaj, doveo je do degradacije kvalitete vode vodotoka i onečišćenja njihovih slivnih područja sa različitih stanovišta: unošenje nepročišćenih otpadnih voda, nekontroliranog odlaganja svih vrsta otpada, nekontroliranog korištenja vodnih resursa, nekontrolirane eksploatacije građevinskog materijala, nekontrolirane sječe i sl.
Prva faza u realizaciji ciljeva projekta je izrada baze podataka, kojom bi se, za svaki vodotok zasebno, dobilo „nulto“ stanje po razmatranim područjima, te na osnovu iste, definirale konkretne mjere i aktivnosti kroz pojedinačne prijedloge projekata, za ispunjavanje postavljenih ciljeva.
DSCF4846